LEDERUTVIKLING

Lederprogram basert på NLP med mulighet for sertifisering.

»A good leader leads the people from above them. A great leader leads the people from within them»M.D. Arnold
Lederprogrammet er utviklet med fokus på selskaper og organisasjoner som driver utadrettet og kundefokusert virksomhet.

Programmet tilpasses for hver klient avhengig av størrelse og aktuell problemstilling. Innholdet er i hovedsak basert på Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) etter faglige kriterier fra American Board of NLP og det vil være mulig å gjennomgå en sertifisering som NLP Practitioner etter endt program.
Kurset tilpasses individuelt og tilpasses ledergruppen basert på 15 kursdager fordelt på 5 ulike moduler. Programmet skiller seg fra andre lederprogram først og fremst ved at det i betydelig grad involverer deltakerene aktivt, både i en treningsbasert læring, men også i en individuell oppfølging mellom modulene.

Programmet gir grunnleggende kunnskaper i et felles begrepsapparat og innledende forståelse for NLP intervensjoner som grunnlag for å beherske teknikker for å skape ønsket endring i seg selv eller sine omgivelser/medarbeidere.

NLP er en epistemologi over flere kunnskapsgrener innen positiv psykologi, sosiologi, antropologi, neurologi og lingvistikk og er primært fokusert på å utvikle metoder, teknikker og kunnskap med utgangspunkt i suksessmodellering.


Sentrale emner i programmet vil være :

 • NLP Kommunikasjonsmodell og NLP forutsetninger om hvordan vi mennesker opererer.
 • Ulike innlæringsstrategier og hvordan vi kan tilpasse vår kommunikasjon til å matche mottaker i vår fremstilling eller presentasjon.
 • Hvordan vi etablerer og vedlikeholder rapport (kvaliteten på mellommenneskelig kontakt) og benytter denne til å lede eller støtte andre mennesker.
 • Hvordan kroppsspråk og evne til kalibrering påvirker kommunikasjonen vår.
 • Ulike språkmodeller og hvordan vi kan bruke språket til å skape endring.
 • Elicitering av verdier og logiske nivåer for endring.
 • Teknikker for ankring av ressurser og tilstander.
 • dentifisering, elicitering, utnyttelse og installering av mentale strategier.
 • Arbeid med metaforer og bruk av rammer i språket
 • Utvikle evne til å se problemstillinger for ulike posisjoner, f.eks. i forhandlinger.
 • Chunking, dvs evne til å flytte fokus på et høyere eller lavere nivå.
 • Evne til å assosiere eller dissosiere seg i problemstillinger.
 • Hvordan bruke språket som ressursbygger.
 • Endre betydningen av ulike problemstillinger.
 • Utvikle fleksibilitet som personlig egenskap og konkurransefortrinn.

I tillegg til ovennevnte vil programmet kunne tilpasses en ønsket sammensetning og rollefordeling innen en ledergruppe og inneholde øvelser som styrker samarbeidsprosesser, kreativitet og beslutninger. Gjennom programmet utvikles en felles plattform for ledelse forankret i moderne ledelsesfilosofi og kunnskaper om hvordan vi mennesker opererer. Et gjennomført program vil gi hver deltaker trening og forståelse for gode og svært konkrete verktøy for å kunne lede seg selv eller andre mennesker effektivt, målstyrt og bevisst.